دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و دارای تجربیات فراوان در زمینه راه اندازی کسب و کار